تاثیر جهت گیری فضا در دکوراسیون داخلی
رنگ و بافت در دکوراسیون داخلی
رابطه رنگ و بافت در چیدمان داخلی منزل
نمایش همه

رابطه رنگ و فرم در دکوراسیون داخلی منزل

رنگ و فرم ها در دکوراسیون داخلی

رنگ و فرم ها در دکوراسیون داخلی

شکل ها دارای خصوصیت گویا و معنی دار نظام زیباشناختی خود هستند. در طراحی، این کیفیت های معنی دار، شکل و رنگ می بایست با یکدیگر مطابقت داده شوند، یعنی شکل و رنگ در معنی دار بودن و مفهوم خود یکدیگر را اثبات نمایند.
سه شکل اصلی مربع، مثلث و دایره نیز مانند سه رنگ اصلی قرمز، زرد و آبی دارای خصوصیات مفهومی و بیانی مشخص هستند. مربع، نمایانگر ماده، وزن و حدود مشخص است و حسی از کشش و امتداد و تجربه حرکت را القاء می کند. مربع با رنگ قرمز منطبق است و وزن و حجم قرمز با شکل سنگین و ساکن مربع مطابقت دارد. مثلث با زوایای حاد و تند، تأثیر ستیزه جویی، پرخاش و تهاجم را ایجاد می کند. مثلث سمبل تفکر است و حالت و خصوصیت بی وزن آن با زرد روشن هماهنگی دارد. دایره برعکس مربع، احساسات را ملایم و معتدل می کند و حس آرامش و حرکت آرام و آهسته را القاء می نماید. دایره سمبل روح است که در درون خود همواره در حال حرکت است و با رنگ آبی هماهنگی دارد.
اگر در پی شکل هایی برای رنگ های ثانویه باشیم، ذوزنقه با نارنجی، سه گوش های گوی مانند را با سبز و بیضی را با بنفش منطبق خواهیم یافت.
تطابق و تناسب هر رنگ با شکل مربوط به خود مستلزم همانندی و توازن است. اگر رنگ ها و شکل ها در بیان مفاهیم و حالات توافق داشته باشند، تأثیرات آن دو چندان خواهد بود.