نقاشی کلاسیک
طراحی و نقاشی کلاسیک در واقع اشاره به نقاشی های قدیمی و کلاسیکی دارد که در زمان های دور نگاشته شده اند. این نقاشی ها عموما اشاره به تاریخ و دوره زندگی نقاش دارد که خود حکم یک سند و ارتباط اکنون ما با آن دوره را دارد که همه را به فکر وا می دارد. به همین دلیل اکثر کسانی که علاقه به نقاشی های کلاسیک دارند نشان از تاریخ در زندگی آنان دیده می شود.

امروزه نیز در دکوراسیون خانه های مجلل از نقاشی های کلاسیک روی دیوار و بخصوص سقف بهره گرفته میشود که به زیبایی و ابهت فضا می افزاید.